De Praktijkondersteuner GGZ zijn Karlijn Verbakel en Janneke van Oers
U kunt contact opnemen via de doktersassistent: telefoonnummer: 020 – 612 26 96

POH GGZ: Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
Binnen de SAG gezondheidscentra werken praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen, zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis/voorbijgaande stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement

Al ruim tien jaar werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) in de SAG gezondheidscentra: laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij de bewoners in de wijk.

Sinds 1 januari 2010 maakt een nieuwe financieringsregeling het mogelijk om als gezondheidscentra zelf een POH GGZ in dienst te nemen. Hiermee wordt de regie bij de huisarts gelegd in plaats van bij een tweedelijns instelling. De SAG koos voor detachering van de SPV-ers van Arkin en GGZinGeest die al op de gezondheidscentra werkten.

Wat doet de POH GGZ?
De POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner bij de Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg) is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die nauw samenwerkt met de andere diciplines in het gezondheidscentrum. Voor ingewikkelde problemen kunt u naar hem verwezen worden door de huisarts, het maatschappelijk werk of de psycholoog.

Psychische klachten komen veel voor. Te denken valt aan overspannenheid depressieve- of angstklachten. De POH GGZ kan samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten. De POH GGZ zal soms zelf iemand behandelen, in andere gevallen wordt aan de patiënt en huisarts geadviseerd om te verwijzen naar een gespecialiserde instelling voor GGZ , of naar Algemeen Maatschappelijk Werk .

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat de POH GGZ een huisbezoek doet, dit komt met name aan de orde bij problemen van oudere cliënten.

Wat zijn de kosten?
De hulp van de POH GGZ wordt volledig vergoed.
De POH GGZ werkt uitsluitend op verwijzing van uw huisarts of een andere hulpverlener in het gezondheidscentrum. U kunt dus niet zelf een afspraak maken.

E-health GGZ
Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Beating the blues
Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer